Thursday, July 18, 2024


Primăria Onești anunță finalizarea unui proiect de digitalizare a activității administrației publice locale

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Oneşti, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea cu succes a proiectului cu titlul: „Soluţii informatice integrate pentru…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Social , at noiembrie 1, 2021

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Oneşti, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea cu succes a proiectului cu titlul: „Soluţii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei la nivelul Municipiului Oneşti”, cod MySMIS 128863/cod SIPOCA 638.

Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară: ’’Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, Operaţiunea “Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”.

Durata de implementare a proiectului a fost cuprinsă între 02.08.2019 – 02.10.2021.

Valoarea totală aprobată a fost de 2.772.679,34 de lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 2.717.225,75 lei, iar valoarea confinanţării Beneficiarului a fost de 55.453,59 lei.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Oneşti prin simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office pentru serviciile publice furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office prin achiziţia şi implementarea unei platforme integrate (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile  în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative şi va asigura accesul online la serviciile publice gestionate de Municipiul Oneşti şi retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare aflate în arhiva clasică şi cu valoare operaţională prezentă pentru a facilita rezolvarea cererilor cetăţenilor în curs de soluţionare.
  • Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului din cadrul Municipiului Oneşti, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor dobândite pentru 50 persoane din cadrul grupului ţintă, în ceea ce priveşte utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl constituie familiarizarea cu componentele soluţiei informatice implementate, prin însuşirea cunoştinţelor necesare utilizării aplicaţiilor, deprinderea funcţionalităţilor şi a modului de folosire a acestora.