Tuesday, June 22, 2021


Miercuri, 27 ianuarie, consilierii oneşteni vor dezbate 27 de proiecte de hotărâre

Prima ședința ordinarã a Consiliului Local Onești din acest an este programată pentru miercuri, 27 ianuarie 2021, începând cu ora…

PublicatCurierul , in Actualitate , at ianuarie 25, 2021

Prima ședința ordinarã a Consiliului Local Onești din acest an este programată pentru miercuri, 27 ianuarie 2021, începând cu ora 14.oo, în Aula Bibliotecii Radu Rosetti.

Se anunță o zi lunga pentru consilierii onesteni, având în vedere cã, pe ordinea de zi a ședinței, se afla 27 de proiecte de hotărâre ce vor trebui discutate și aprobate.

Iatã care sunt proiectele propuse spre aprobare în cadrul ședinței Consilului Local:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.224/19 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Oneşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Oneşti pentru anul şcolar 2020-2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a municipiului Oneşti pentru anul 2021-2022.

4. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul articolului 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.113/28 mai 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unui reprezentant al Consiliului Local Onești în cadrul comisiei de acordare a titlului de cetățean de onoare a Municipiului Onești.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nr.1 pe anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea emiterii Atestatelor de Administrator de condominii din Municipiul Onești.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raporturilor de evaluare pentru unele bunuri imobile – terenuri cu sau fără construcţii, aflate în proprietatea municipiului Oneşti, în vederea actualizării evidenţei contabile şi tehnico-operative a acestora.

8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încetării cu acordul părţilor a contractului de închiriere nr. 132 din 09.11.2016 încheiat între Municipiul Onești și I.I. GOGOMAN ELENA.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.202/22 octombrie 2020 privind acceptarea donaţiei făcute de dl. Chelaru Dragoş constând în extindere reţea alimentare cu apă şi branşament apă, situat în str. Avântului nr. 21B, Municipiul Onești.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil,  proprietatea Municipiului Oneşti.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.66 din 28.01.2003 și aprobarea modelului de act adițional.

12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Onesti a unor imobile constituite din terenuri cu si fara constructii situate în intravilanul și extravilanul municipiului Onești.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de 40,70 mp din imobilul situat în str. Victor Babeş nr. 1, etaj I, Municipiul Onești, cu destinația de sediu politic, către Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate (PLUS).

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a normei zilnice de hrană pentru beneficiari, pentru anul 2021, la „Căminul pentru Persoane Vârstnice” din str. 8 Martie, nr. 26, municipiul Oneşti.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social precum şi persoanelor obligate, în baza Legii nr. 272/2004, să presteze, lunar, acţiuni/lucrări de interes local, pe anul 2021.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 4 din 16 ianuarie 2020 privind procedura de lucru în municipiul Onești pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum și a celor abandonate sau fără stăpân.

17. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea mecanismului de decontare a facilităților la transportul public local rutier, pentru elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat de pe raza Municipiului Onești și de aprobare a actualizării unor clauze din contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze în Municipiul Onești.

18. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.268/21 decembrie 2020 privind atestarea la domeniul privat a terenului în suprafaţă de 123 mp situat în str. Caşinului, municipiul Oneşti în vederea acordării cu titlu gratuit a dreptului legal de uz şi servitute asupra acestuia către S.C. DELGAZ GRID S.A..

19. Proiect de hotărâre pentru avizarea de principiu a documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu vânzare obiecte bisericești”.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate nr.1, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL din Municipiul Onești, pe anul 2021.

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflatiei comunicata de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicabile în anul 2021 pentru locuințele realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe din Municipiului Onesti.

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflatiei comunicata de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicabile în anul 2021 pentru locuințele sociale, locuințele din fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate in domeniul public/privat al Municipiului Onesti si administrarea Consiliului Local Onești.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție al Spitalului Municipal „Sfântul Ierah Dr. Luca” Onești.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Onești, județul Bacău în urma aderării ca membru susținător la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii activității de Dezinsecție, Dezinfecție, Deratizare ce face parte din cadrul serviciului de salubrizare publică, a modelului de contract de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al municipiului Onești către SC Domeniu Public și Privat Onești SA.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Onești nr. 131/2012 de aprobare a regulamentului-cadru privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Oneşti.

27. Probleme de interes local (Diverse)