Saturday, June 15, 2024


27 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței Consiliul Local Onești. Printre acestea se aflā și aprobarea bugetului și a listei de investiții pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul…

PublicatCurierul , in Actualitate , at aprilie 14, 2021

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău se convoacă în şedinţă ordinară, cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 pentru ziua de luni, 19 aprilie 2021, ora 14,00.

Pe ordinea de zi figurează 27 de proiecte de hotărâre. Ședința va fi transmisă live pe pagina de Facebook și  pe site-ul instituției.

Care sunt proiectele pe care vor trebui sa le dezbata și sa le  aprobe consilierii onesteni:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2021.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.222/19 noiembrie 2021 privind numirea reprezentanţilor consiliului local al municipiului Oneşti în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal „Sfântul Ierarh Dr.Luca” Oneşti.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeţei unui spaţiu  închiriat cu destinaţia de sediu partid politic Partidului Social Democrat din str. Poştei nr.1, municipiul Oneşti, judeţul Bacău şi aprobarea modelului de act adiţional.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil situat în Municipiul Onești, având număr cadastral 64303-C2-U2, din domeniul public al Municipiului Onești în domeniul public al Județului Bacău.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate nr.2, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor ANL din Municipiul Onești, pe anul 2021.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nr.2 pe anul 2021 a solicitanților eligibili în vederea emiterii Atestatelor de Administrator de condominii din Municipiul Onești.

7. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plată pentru obligaţiile fiscale/bugetare restante la  bugetul local al Municipiului Onești.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2021, a bugetului multianual, a bugetului la activitatile autofinantate, a bugetului Spitalului Municipal Dr. Ierarh „Sf. Luca” Onesti si a listelor de investitii pe anul 2021 precum si a  listelor de investitii multianuale.

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de urbanism Plan  Urbanistic Zonal  – construire spaţiu comercial și schimbare funcțiuni imobile cu numere cadastrale  67369 și 67370.

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar veteranilor de război, văduvelor veteranilor şi văduvelor de război, care domiciliază în Municipiul Oneşti, cu ocazia “Zilei veteranilor de război”, pentru anul 2021.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de utilizare a excedentului bugetar  pentru anul 2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Oneşti.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare a unor tarabe sociale și de funcționare unei piețe volante în Municipiul Onești.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor bunuri imobile – teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Onești.

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren proprietatea municipiului Oneşti.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de închiriere asupra unui spațiu comercial proprietatea Municipiului Oneşti.

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 alin.(2) a Hotărârii Consiliului Local nr.61/09.03.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor terenuri, proprietatea municipiului Onești, situate în Comuna Cașin, jud. Bacău, către Protoeria Onești, în vederea realizării unui cimitir.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit către S.C. DELGAZ GRID S.A. a dreptului legal de uz şi servitute asupra unei suprafeţe de teren situată în str. Victor Babeş nr. 14A, municipiul Oneşti, judeţ Bacău.

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor din patrimoniu Municipiului Onești și al unităților de sub autoritatea Municipiului Onești, pe anul 2020 .

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive, cota 1/1 în Cartea Funciară a imobilului în suprafață de 10537,00 mp – cu destinația “curți construcții” și folosința de “Cimitir” atestat la domeniul privat a municipiului Oneşti.

21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor/serviciilor publice din subordinea consiliului local și aprobarea modificării organigramei și statului de funcții.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau a metişilor acestora, la nivelul municipiului Onești”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente  anului şcolar 2020-2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Onești.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Onești cu SC DELGAZ GRID SA în vederea executării obiectivului de investitii „Extinderea retelei de distributie a energiei electrice in vederea alimentarii cu energie electrica a locuintelor din Mun. Onesti, Str. Industriilor, Nr. 3, Bloc 5, Jud. Bacau” și aprobarea Contractului de cofinantare si a indicatorilor tehnico-economici pentru executarea obiectivului de investiții.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Onești și Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului „Reabilitare Strada Industriilor, Municipiul Onești”.

26. Analiza Raportului de follow-up nr.396 din 22.03.2021 încheiat în urma acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.34 din 03.08.2017, împreună cu Decizia nr.34/2 din 30.03.2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.34 din 03.08.2017.

27. Probleme de interes local (Diverse).