Saturday, April 1, 2023


Astăzi se votează bugetul municipiului Onești pe 2023. Ședință a Consiliului Local convocată de primarul Laurențiu Neghină

Luni, 30 ianuarie, de la ora 14,30, se desfășoară ședința Consiliului Local Onești convocată de primarul municipiului, Laurențiu Neghină. Pe…

PublicatCurierul , in Actualitate Politică , at ianuarie 30, 2023

Luni, 30 ianuarie, de la ora 14,30, se desfășoară ședința Consiliului Local Onești convocată de primarul municipiului, Laurențiu Neghină. Pe ordinea de zi a întrunirii sunt 34 de proiecte, între care și Bugetul municipiului pentru acest an.

1. Proiect de Hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere și a normei zilnice de hrană pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din strada 8 martie, nr. 26, pentru anul 2023

2. PH privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pentru anul 2023

3. PH privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Condițiile speciale de finanțare nr. 1 din data de 01.02.2007 la Contractul de credit nr. 5 din data de 27.07.2006

4. PH privind aprobarea cuantumului chiriei aferente anului 2023, actualizat cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru locuințele date în exploatare prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe

5. PH  privind aprobarea cuantumului chiriei pentru anul 2023, actualizat  cu indicele de inflație comunicat de INS, pentru locuințele de serviciu, locuințele din fondul locativ de stat și locuințele sociale din municipiu

6. PH pentru aprobarea numărului de zile de concediu de odihnă neefectuat în anul 2022 ce urmează a fi efectuate de primarul si viceprimarul municipiului în anul 2023

7. PH privind aprobarea rețelei școlare a municipiului pentru anul școlar 2023-2024

8. PH pentru modificarea HCL nr. 222/19 noiembrie 2021 privind numirea reprezentanților CL în cadrul CA al Spitalului Municipal Onești

9. PH privind avizarea de principiu a documentației de urbanism PUZ  Modificare limită intravilan, contruire locuință individuală, anexă gospodărească și branșamente utilități, str. George Enescu nr. 11A și a PUZ Construire locuință individuală P+1, împrejmuire teren și amenajări exerioare, strada Siliștei

10. PH privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social precum și persoanelor obligate, în baza Legii nr. 272/2004, să presteze, lunar, acțiuni/lucrări de interes local pentru anul 2023

11. PH privind aprobarea Raportului de activitate a asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în semestrul II al anului 2022

12. PH privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public și privat practicate de SC DPP SA Onești în anul 2023

13. PH privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța

14. PH privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea Studiului de Oportunitate, a Regulamentului serviciului public, a Caietelor de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de iluminat public în municipiul Onești către SC DPP SA.

15. PH privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții Modernizare infrastructură tramă stradală la străzi din cartierul Slobozia

16. PH privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții Modernizare tramă stradală Cartier Borzești și Crucea de Piatră

17. PH privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectvul Reabilitare pod peste râul Cașin, strada Libertății, Onești

18. PH privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul Reabilitare pod peste râul Oituz, strada 8 Martie, Onești

19. PH privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții Modernizare străzile Eternității, Vasile Alecsandri, Erou Turturică, Casa de Apă, Lanul Gării și Aleea Podei din municipiul Onești

20. PH privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Onești

21. PH privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul muncipiului Onești

22. PH privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unui imobil constructiv

23. PH privind aprobarea dării în administrare a unei centrale termice către Școala Gimnazială Sfantul Voievod Ștefan cel Mare

24. PH privind aprobarea dării în administrare a unui mijloc fix către SC DPP SA și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare/primire nr 17.054/18.08.2010, parte a Contractului nr. 16.886/18.08.2010, de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat

25. PH pentru aprobarea modificării unui contract de consiune prin diminuarea suprafeței terenului concesionat și aprobarea modelului de act adițional

26. PH privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Onești

27. PH pentru îndreptarea erorii materiale din Anexa 1 la HCL nr. 345 din 24.11.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile

28. PH privind însușirea și aprobarea raporturilor de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnicio-operative a acestora

29. PH pentru moficarea HCL nr. 163 din 19.05.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unor bunuri imobile

30. PH pentru modificarea și completarea HCL nr. 343 din 24.11.2022 privind însușirea inventarului bunrilor imobile care aparțin municipiului Onești

31. PH pentru modificarea HCL nr. 346 din 24.11. 2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești

32. PH privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea muncipiului Onești

33. PH privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin vânzare la licitație publică cu strigare a unor mijloace fixe nefuncționale-autovehicule

34. PH privind organizarea și finanțarea unor activități cultural-artistice în anul 2023.