Saturday, July 2, 2022


Consiliul Local al Municipiului Onești se întrunește în ședință extraordinară joi, 31 martie 2022, ora 15,00. Ordinea de zi a fost suplimentată în regim de urgență

Consiliul Local al Municipiului Onești se întrunește în ședință extraordinară, ce se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor locali, la…

PublicatCurierulDeStiri , in Actualitate Politică Social , at martie 31, 2022

Consiliul Local al Municipiului Onești se întrunește în ședință extraordinară, ce se va desfăşura cu participarea fizică a consilierilor locali, la sediul Consiliului Local Onești, sala mare de ședințe, din B-dul Oituz nr.17 în ziua de joi, 31 martie 2022, ora 15,00

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Onești cuprinde 19 proiecte de hotărâri asupra cărora consilierii locali trebuie să-și exprime votul, după ce au fost analizate și în comisiile de specialitate.

Iată care este lista propunerilor de proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Municipiul Onești, în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind obiectivul ”Pasaj rutier pe DN 11, în municipiul Onești, județul Bacău”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Bacău cu Municipiul Onești în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Modernizare strada Calea Caraclăului, Municipiul Onești.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Extindere sistem de supraveghere video pentru monitorizarea și prevenirea infracționalității în municipiul Onești” .

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 83/13.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului cu privire la executie lucrari necesare obținerii Autorizatie de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiții Sala Polivalenta Nadia Comaneci din Municipiul Onesti si aprobarea actualizării Devizului general la luna martie 2022.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/ 24.02.2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a Devizului General Actualizat si a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Sediu Ambulanta Onesti Si Reabilitare Ateliere Mecanic si Electric Spitalul Municipal Sfantul Ierarh Dr. Luca Onesti” si aprobarea actualizării Devizului general si a indicatorilor tehnico economici la martie 2022.

6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz şi servitute asupra unor suprafeţe de teren aparţinând municipiului Oneşti.

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării unui bun imobil – teren aparținând domeniului privat al Municipiului Onești.

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Oneşti, a unor imobile constituite din terenuri cu şi fără construcţii situate în intravilanul municipiului Oneşti.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui bun imobil teren, cu destinația extindere cimitir și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare-primire nr.17054/18.08.2010, parte a contractului nr.16886/18.08.2010, de delegare a gestiunii serviciului publice de administrare a domeniului public si privat, către S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A..

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei tehnice de organizare și siguranță a circulației rutiere în municipiul Onești și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.

11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Onești şi aprobarea regulamentului de organizare si funcționare al comisiei.

12. Probleme de interes local (Diverse).

13. Proiect de hotărâre privind abrogarea unei prevederi din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 246 din 29 septembrie 2021 privind aprobarea unor reglementări pentru organizarea și funcționarea Clubului sportiv “Sport Club Trotușul” Onești.

14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investițiin „C.N.I.” SA a amplasamentului pentru construirea obiectivului de investiții „Construire creșă medie, str. Victor Babeș, municipiul Onești, județul Bacău.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Renovare obiectiv localizat în strada Perchiului nr.3, Onești, județul Bacău” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Renovare obiectiv localizat în Str. Libertatii, nr. 1, Onești, Județul Bacău” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Onești – 1” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

18. Proiect de hotărâre privind depunerea proiectului ,, Creșterea eficienței energetice la corp Maternitate – Spitalul Municipal ”sf. Ierarh dr. Luca” Municipiul Onești în vederea finantarii acestuia prin Planul Național de Redresare si Rezllienta, Componenta C5- Valul renovarii, Axa 2 Schema de granturi pentru eficienta energetica sl rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2 Renovarea energetica moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de Contract de mandat pentru aplicarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 5.